Virksomheder defineres her som selskaber eller som personligt drevne virksomheder.

Som udgangspunkt er alle indtægter skattepligtige, uanset hvor i verden indtægterne kommer fra, og uanset om indtægter udbetales i penge eller i naturalier. Dog har man som virksomhed mulighed for at lade indtægter fra udlandet beskatte i udlandet ved at fravælge international sambeskatning. Se mere herom under international sambeskatning.

For så vidt angår betaling i naturalier, dvs. betaling som sker med andet end penge, skal værdien af modtagne naturalier omregnes til kontantværdi. Indtægt beskattes herefter af den kontantomregnede værdi, mens modtagne naturalier behandles som var de købt af virksomheden til den kontantomregnede værdi.

Selvom alle indtægter som udgangspunkt er skattepligtige, behandles visse indtægter dog efter særlige regler, bl.a.:

  • Aktieindkomst
  • Ejendomsavance
  • Kursgevinster
  • Samhandel med koncernforbundne parter / Transfer pricing
  • Tilskud fra koncernforbundne selskaber
  • Udbytter fra koncernforbundne selskaber
  • Salg af aktier til udstedende selskab

Hvornår beskattes indtægter for virksomheder

Indtægter beskattes på det tidspunkt hvor der er erhvervet ret til indtægterne. Ved salg af fysiske varer er der eksempelvis erhvervet ret til indtægterne på det tidspunkt hvor risikoen for varerne overdrages til køber. Denne risikoovergang sker typisk ved levering.