Driftsmidler som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt afskrives efter saldometoden. Saldometoden fungerer således illustreret ved et fiktivt eksempel:

Saldo ved indkomstårets start                                                                                                      =                            100.000 kr.

Årets tilgange, kontantomregnet                                                                                                =                               70.000 kr.

Årets afgange til kontantomregnet salgspris                                                                           =                             -40.000 kr.

Saldo til afskrivning                                                                                                                           =                            130.000 kr.

Årets afskrivning, 25%                                                                                                                     =                             -32.500 kr.

Saldo ved indkomstårets udløb                                                                                                    =                               97.500 kr.

Alle de viste tal er fiktive og alene vist for eksemplets skyld.

Årets afskrivning, der i ovenstående eksempel er på 25%, må maksimalt udgøre 25%. Der kan derfor afskrives med en lavere procent i et eller flere år. Det er derfor mulig at afskrive med eksempelvis 24,9%, men ikke med 25,1%. Udgør saldo til afskrivning et beløb under en lovbestemt bundgrænse, kan restsaldoen afskrives på én gang. Denne årlige bundgrænse reguleres normalt hvert år.

Der findes 3 typer driftsmidler som man kan vælge at afskrive med det samme, i stedet for at afskrive efter saldometoden:

  • Driftsmidler hvis fysiske levetid forventes at være mindre end 3 år
  • Software til EDB / IT, herunder licenser
  • Driftsmidler der ikke indgår i et samlesæt, med en anskaffelsessum under en lovbestemt bagatelgrænse som normalt ændres hvert år

Slutteligt bemærkes at en eventuel negativ saldo ved indkomstårets udløb opgjort efter saldometoden, senest indtægtsføres i det følgende indkomstår – medmindre saldoen her igen er positiv. Herudover bemærkes at der ikke kan foretages afskrivning i det år en virksomhed sælges eller ophører.

Driftsmidler der både bruges erhvervsmæssigt og privat behandles stort set på samme måde som gennemgået ovenfor, men dog er der alene fradrag for den erhvervsmæssige anvendelse og ikke for den private anvendelse.

Hjælp til afskrivning på driftsmidler

Afskrivningslovens bestemmelser om driftsmidler er omfattende. Jeg har her gennemgået uddrag af de bestemmelser der har relevans for de fleste virksomheder. Ønsker du et uforpligtende tilbud på assistance med afskrivninger, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk