Som udgangspunkt kan der afskrives på bygninger der anvendes erhvervsmæssigt. Dog findes der bygninger som der ikke kan afskrives på. De bygninger der ikke kan afskrives på er eksempelvis de fleste former for beboelse, lægeklinikker og tandlægeklinikker. Herudover kan der alene afskrives på eksempelvis et kontor, hvis kontoret ligger meget tæt på en afskrivningsberettiget bygning som kontoret har økonomisk tilknytning til. Et sådant kontor kan f.eks. være en administrationsbygning til en fabrik.

Der kan dog aldrig afskrives på en grund.

Bygninger der anvendes både erhvervsmæssigt og privat

Som nævnt kan der kun afskrives på bygninger der anvendes erhvervsmæssigt. Visse bygninger anvendes dog til både private og til erhvervsmæssige formål. Under forudsætning af at mere end 75% af bygningens areal bruges til erhvervsmæssige formål, eller at bygningen er mindst 300 kvadratmeter, kan der afskrives på den erhvervsmæssige del af anskaffelsesprisen på bygningen.

Installationer i bygninger

Installationer er ting som tjener en bygning, såsom varmeanlæg, udsugningsanlæg mv. Udgangspunktet er at installationer afskrives som den bygning hvori installationerne sidder.

Den årlige afskrivning på bygninger og installationer

Afskrivning på afskrivningsberettigede bygninger og installationer afskrives med 4% pr. år af anskaffelsessummen, fra og med det år hvor bygningen anvendes erhvervsmæssigt. Anskaffelsessummen indeholder det som bygningerne og installationerne har kostet, inkl. købsomkostninger samt tinglysning af skøde. Effekten af at afskrive en bygning og en installation med 4% om året er, at bygningen er fuldt afskrevet efter 25 år. Hvis det forventes at en bygning slides så hårdt at den mister sin værdi inden 25 år efter bygningen er opført, afskrives bygningen med en højere sats som er opgjort på baggrund af bygningens forventede levetid.

Forbedring af bygninger

De fleste bygninger forbedres eller ombygges efter nogle år. Omkostninger til forbedringer kan trækkes fra i skat med det samme når forbedringen er taget i erhvervsmæssig brug, medmindre disse omkostninger er større end 5% af afskrivningsgrundlaget primo for den bygning der forbedres, fratrukket årets omkostninger til vedligeholdelse vedrørende den forbedrede bygning. Omkostninger til forbedring der ikke kan trækkes fra i skat med det samme, opføres på en særskilt afskrivningssaldo og afskrives med 4% om året.

Genvundne afskrivninger på bygninger og installationer

Formålet med skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer er at give et skattefradrag i form af den reelle formuenedgang der opstår ved at bygningen anvendes erhvervsmæssigt. Derfor genbeskattes foretagne afskrivninger når bygningen sælges, når der er afskrevet mere på bygningen end bygningen reelt er blevet værdiforringet. Fiktivt eksempel på opgørelse af genvundne afskrivninger på en bygning:

Afståelsessum                                                                                                                                     =                      10.000.000 kr.

Anskaffelsessum                                                                                                                                =                       -7.000.000 kr.

Alle de afskrivninger der er foretaget                                                                                        =                        4.000.000 kr.

Udgangspunkt for genvundne afskrivninger                                                                           =                        7.000.000 kr.

Genvundne afskrivninger kan dog højest udgøre de afskrivninger der er foretaget, dvs. i dette eksempel opgøres genvundne afskrivninger til 4.000.000 kr. Nedrives bygningen sælges bygningen formentligt til 0 kr., og her vil nedrivningsfradraget udgøre bygningens nedskrevne værdi 3.000.000 kr.

Ved salg af en ejendom skal der dog ikke alene tages hensyn til genvundne afskrivninger, men også til opgørelse af ejendomsavance.

Hjælp til afskrivning på bygninger og installationer

Reglerne om afskrivning på bygninger og på installationer er komplekse. Den ovenstående gennemgang omfatter derfor ikke alle bestemmelser. Ønsker du et uforpligtende tilbud på assistance med afskrivning på bygninger og installationer, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk