Aktieindkomst består af aktieudbytte og af aktieavance. For fysiske personer beskattes aktieindkomst op til en vis grænse forholdsvis lempeligt, og en ægtefælle der ikke udnytter sit bundfradrag kan overføre dette bundfradrag til den anden ægtefælle. Aktieindkomst herudover beskattes nogenlunde som ved topskat på lønindkomst.

Aktieindkomst består som nævnt af aktieudbytte og af aktieavance. Aktieudbytte er penge der udloddes fra det selskab hvori man har aktier. Aktieavance er derimod den gevinst eller det tab som en person får når aktierne sælges. Gevinst på aktier beskattes som aktieindkomst, mens tab på aktier behandles forskelligt afhængigt af om der er tale om aktier i et børsnoteret selskab eller i et unoteret selskab. Tab på børsnoterede aktier modregnes i udbytter og aktieavancer på andre børsnoterede aktier nu eller senere, mens skatteværdien af tab på unoterede aktier ultimativt modregnes i personens slutskat i det år aktierne sælges.

Der findes nogle undtagelser til ovenstående hovedregler:

  • Tab og gevinst på en børsnoteret aktiebeholdning på under 136.600 kr., for ægtepar under 273.100 kr., pr. 31.12.2005 beskattes ikke/giver ikke skattefradrag når aktierne har været ejet i mindst 3 år på salgstidspunktet
  • Hovedaktionæraktier, dvs. aktier i et selskab hvori aktionæren ejerede mindst 25% af kapitalen eller rådede over mindst 50% af stemmerne i selskabet, erhvervet før 19. maj 1993: Her gives et nedslag på 1% pr. hele år hovedaktionæren har ejet aktierne til og med 1998. Nedslaget kan dog højest udgøre 25%
  • Næringsdrivende skal medregne gevinst og tab i den skattepligtige indkomst. Næringsdrivende er normalt personer med systematisk indkomst fra hyppige aktiehandler

Hjælp til aktieindkomst for fysiske personer

Kontakt mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk for et uforpligtende tilbud på hjælp til aktieavance.